Dilluns 6 de Desembre de 2021

INFORMACIÓ IMPORTANT REFERENT A L'OFICINA DE L'HABITATGE

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès actualitza constantment els seus serveis d'assessorament així com la gestió de serveis i ajuts en matèria d’habitatge de forma permanent a la seva pàgina web, per tal que, en aquests dies d'excepcionalitat arran del Covid-19, els ciutadans de la comarca tinguin a la seva disposició tota la informació que precisen en aquest àmbit.
INFORMACIÓ IMPORTANT REFERENT A L'OFICINA DE L'HABITATGE

Pel que fa a les convocatòries d'ajuts al lloguer els informem que no hi ha cap convocatòria oberta en aquests moments.

A la pàgina http://tarragones.cat/habitatge/oficina-dhabitatge el Consell Comarcal del Tarragonès manté el dia tota la informació de l'Oficina d'Habitatge.
Donat que des del passat dia 13 de març les oficines romanen tancades arran de l'emergència pel Covid-19, la presentació de rebuts i altra documentació és pot fer via registre telemàtic o a l'e-mail habitatge@tarragones.cat
Pel que fa a les consultes i als aspectes relatius als ajuts d'especial urgència, aquests s'atenen a l'e-mail habitatge@tarragones.cat o al telèfon d'habitatge 977 244 500 extensió 9.
Els aspectes relatius  a la borsa d'habitatge, l'atenció es duu a terme via e-mail a habitatge@tarragones.cat o trucant als telèfons 977 244 514 o 610 786 579.

Les persones que encara tenen rebuts per justificar de la convocatòria MIFO 2019 o TLP 2019, poden enviar els rebuts a través del nostre correu habitatge@tarragones.cat

Pel que fa a les convocatòries d'ajuts al lloguer els informem que no hi ha cap convocatòria oberta en aquests moments. La convocatòria no estarà oberta fins a nou avís. Des de la pàgina web els anirem informant puntualment de l'estat de la convocatòria.

- Per qualsevol altre qüestió, es poden posar en contacte mitjançant les següents vies de comunicació:

- Per trucades relacionades amb Borsa d'Habitatges: 977 24 45 14
- Per trucades relacionades amb Ajuts de Lloguer: 977 24 45 00

(Horari d'atenció de 10h a 13h de dilluns a divendres)
- Via e-mail: habitatge@tarragones.cat
- Presentació documentació via e-tram.

Moratòria hipotecària: Informació important

Moratòria per al pagament dels préstecs hipotecaris

Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19.

Des del 18 de març fins el 3 de maig de 2020 poden presentar una sol·licitud davant l'entitat financera amb la qual es va signar el préstec hipotecari de l'habitatge habitual per tal que se suspengui el pagament del deute (amortització de capital i interessos) durant el termini d'un mes, sense perjudici  de les pròrrogues que es puguin acordar pel Govern Central. L'entitat financera tindrà quinze dies per concedir la moratòria i, a més durant aquest termini d'un mes no es reportaran interessos, no podran cobrar-se interessos moratoris ni podrà aplicar-se la clàusula de venciment anticipat del contracte.

L'entitat financera haurà de concedir la moratòria, sempre i quant es compleixin els següents requisits:

http://tarragones.cat/habitatge/moratoria-hipotecaria

Pròrroga extraordinària del contracte de lloguer d'habitatge habitual

Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per tal de fer front al COVID-19.

Qui pot accedir a aquestes mesures?
Podran accedir aquelles unitats familiars que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica i social degut a la crisi del coronavirus.
La pròrroga extraordinària del contracte de lloguer d'habitatge habitual és la única mesura que no exigeix com a requisit que l'arrendatari estigui en situació de vulnerabilitat econòmica i social degut a la crisi del coronavirus.

L'inquilí haurà de complir algun dels següents requisits:

Requisits socials  

* No disposar de treball.
* Patir un ERTE.
* Haver reduït la seva jornada laboral per tenir que cuidar a algú.
* Els treballadors autònoms els ingressos dels quals s'han reduït durant la crisi sanitària.

Requisits econòmics

* Complir el límit de tres cops l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (IPREM), fixat en 537,84 euros al mes.
* Aquest límit s'incrementarà en 0,1 cops l'IPREM per cada fill o persona major de 35 anys a càrrec a la unitat familiar.
* En cas que la unitat familiar sigui monoparental, l'increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 cops l'IPREM.
* En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui una discapacitat superior al 33% el límit serà de quatre vegades l'IPREM.
* Si la persona obligada a pagar la renda té paràlisi cerebral, una malaltia mental o una discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%, una discapacitat física o sensorial, un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, així com els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament a la persona per realitzar la seva activitat laboral, el límit augmentarà a 5 cops l'IPREM.
* Que la renda del lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets que percep el conjunt dels membres de la unitat familiar. 

Documentació a presentar i més informació a:

http://tarragones.cat/habitatge/mesures-urgents-covid-19

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D