Dimarts 25 de Febrer de 2020

EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS APROVA MÉS DE 5.100 AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS PER ALS MENJADORS ESCOLARS CURS 2019-2020

EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS APROVA MÉS DE 5.100 AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS PER ALS MENJADORS ESCOLARS CURS 2019-2020

Les sol·licituds resoltes fins ara suposen un percentatge de més del 95% del total d’ajuts que es resoldran en aquest nou curs escolar.

El Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Tarragonès ja ha resolt les sol·licituds, en primera convocatòria (maig 2019), per a la concessió d’ajuts econòmics per als menjadors escolars corresponents al curs 2019-2020. En total s’han aprovat 5.100 sol·licituds de les 7.074 rebudes. Això suposa un import total de més de tres milions d’euros.

Les sol·licituds resoltes fins ara suposen un percentatge de més del 95% del total d’ajuts que es resoldran en aquest nou curs escolar, pendents d’aquelles que es presentin en segona convocatòria.

Els beneficiaris d’aquest ajuts són alumnes de la comarca del Tarragonès, en determinades circumstàncies socioeconòmiques, que assisteixin a centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya on cursen  segon cicle d’Educació Infantil, Educació primària, Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial.

Els llistats amb les resolucions es poden consultar al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Tarragonès i de cada un dels centres. Per a aquelles sol·licituds que no hagin estat aprovades perquè manqui algun tipus de documentació, aquesta es podrà lliurar al Consell Comarcal fins el 20 de setembre. També s’ha obert un termini especial fins a aquesta mateixa data per a trasllats o noves matriculacions, situacions sobrevingudes que requereixin l’atenció de serveis socials o causes de força major degudament acreditades.

Requisits generals per tal de poder optar a l’ajut

Els requisits generals per ser beneficiaris d’aquests ajuts són:

  • Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb Fons Públic de Catalunya.
  • No tenir servei de menjador amb caràcter perceptiu i, per tant, gratuït.
  • Fer ús del servei de menjador escolar.
  • No estar en acolliment residencial.
  • Complir els criteris de priorització establerts en les bases.

A l’hora de valorar i puntuar les circumstàncies concretes de cada sol·licitant s’han tingut en compte aspectes com: la qualificació de família nombrosa; la condició de família monoparental; l’existència d’infants en acolliment; la disminució física o psíquica acreditada; la valoració de situacions de risc social, etc.

L’import màxim de l’ajut/dia per alumne en alguns casos pot arribar al 100% del cost legalment establert. La família ha de pagar en tot cas la diferència entre l’ajut rebut i el cost del servei.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D