Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA)

D’acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’Administració ambiental, i el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i se n’adapten els annexos, modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny, l’ajuntament que no disposi de Ponència Municipal d’Avaluació Ambiental (PMAA) pròpia ha de tramitar les llicències d’activitat corresponent a l’annex II.2 de la llei esmentada davant del Consell Comarcal, en aquest cas, del Tarragonès.

Els informes de la PCAA són vinculants per a l’ajuntament respectiu, i aquest no pot atorgar llicència o aprovar-ne l’adaptació si aquests informes no són favorables. No en va, la Ponència està constituïda per tota una sèrie de tècnics pluridisciplinaris: un tècnic de protecció de la salut, un tècnic de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, un enginyer superior, un tècnic en medi ambient i un advocat; i quan l’expedient ho requereix, es compta amb l’assessorament d’altres professionals, com un arquitecte, etc.

La PCAA del Tarragonès dóna servei a tots els municipis de la comarca, excepte Tarragona i Salou, que disposen d’una PMAA pròpia.

L’objecte prioritari de la PCAA del Tarragonès és garantir el compliment de la Llei 3/1998 esmentada per tal que les noves activitats que s’hagin d’instal·lar o aquelles ja instal·lades que s’hi hagin d’adequar siguin respectuoses amb el medi ambient, tot protegint les persones, el seu entorn i els seus béns.

Cal dir que la tramitació dels expedients de la PCAA compta amb una certificació de garantia de qualitat en el procediment.

Les taxes que s’apliquen als ajuntaments són les següents: 

Fins a l'11 d'agost de 2010:  

 • Per expedient de llicència d’activitat a informar de l’annex II.2 i que no li sigui d’aplicació l’annex IV del Decret 143/2003: 350 €.
 • Per expedient de llicència d’activitat a informar de l’annex II.2 i que li sigui d’aplicació l’annex IV del Decret 143/2003: 400 €.
 • Per expedient a informar d’adequacions d’activitats de l’annex II.2 al Decret 50/2005 i que no li sigui d’aplicació l’annex IV del Decret 143/2003: 300 €.
 • Per expedient a informar d’adequacions d’activitats de l’annex II.2 al Decret 50/2005 i que li sigui d’aplicació l’annex IV del Decret 143/2003: 350 €.
 • Per expedient a informar quan la Ponència consideri que es tracta d’un canvi substancial de la llicència d’activitat atorgada al seu dia: 350 €.
 • Per determinar que la modificació de la llicència es tracta d’un canvi no substancial de la llicència d’activitat atorgada al seu dia: 250 €

A partir del 12 d'agost de 2010:

 • Per expedient de llicència ambiental a informar de l’annex II: 400 €.
 • Per expedient a informar d’adequacions d’activitats al Decret 50/2005: 350 €.
 • Per altres pronunciaments de l’OTAC: 300 €.
A partir de l'1 de gener de 2012:

 • La quota a aplicar pels expedients que entrin a l'OTAC a partir del dia 1 de gener de 2012, siguin del tipus que siguin serà de 500 €.
 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D