Dissabte 29 de Febrer de 2020

Autorització i funcionament de les instal·lacions juvenils

A l'apartat "T'interessa", hi ha la normativa relativa a les instal·lacions juvenils, tant la modificada Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, com el decret 140/2003 d’aprovació del reglament d’aquestes.

Cal especificar que per posar en funcionament una instal·lació juvenil, cal fer una comunicació prèvia, mitjançant un imprès ajustat al model oficial i ha d'anar acompanyada d’una declaració responsable segons la qual la persona titular declara:

1. Que la persona signant és la titular o la representant de l’entitat titular de la instal·lació juvenil.

2. Que l’entitat o persona titular de l’activitat és la propietària o arrendatària del bé immoble on està ubicada la instal·lació juvenil, o la posseïdora de qualsevol altre títol que acrediti la disponibilitat per destinar-lo a aquest ús.

3. Que s’ha donat compliment al procediment d'intervenció administrativa ambiental que regulen la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i el seu Reglament.

4. Que s’ha elaborat la memòria descriptiva de la instal·lació, on consten degudament justificats els aspectes següents:

 • emplaçament
 • accés a la instal·lació
 • recollida, emmagatzematge i eliminació de deixalles
 • instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària i gas
 • emmagatzematge del combustible
 • mesures de seguretat i prevenció d'incendis
 • condicions de les edificacions
 • subministrament d'aigua potable
 • distribució
 • dormitoris
 • menjadors i cuines
 • sales d'activitats
 • serveis sanitaris
 • instal·lacions per rentar i estendre la roba
 • infermeria; farmaciola
 • espais complementaris i piscina
 • accessibilitat per a les persones amb discapacitats
 • En cas que es tracti de granges escola, aules de natura o albergs de joventut, les seves condicions específiques, amb els informes corresponents, si escau

5. En el cas que la instal·lació disposi d'edificacions preexistents, que disposa del certificat de la solidesa d'aquestes, lliurat i signat per personal tècnic competent, i de plànols a escala 1/50 que reflecteixen l'estat actual de la instal·lació, que ha de complir amb les prescripcions d'aquest Reglament.

6. En el cas que la instal·lació disposi d'edificacions de nova construcció, que disposa del certificat final d'obra lliurat i signat per la direcció facultativa i de plànols a escala 1/50 que reflecteixen l'estat definitiu de la instal·lació.

7. En cas que la instal·lació no estigui situada en sòl urbà, que disposa de l’informe de l'organisme competent sobre la compatibilitat entre l'ús de la instal·lació i la classificació del sòl.

8. Que disposa de l’Informe sanitari preceptiu i vinculant, lliurat pels serveis sanitaris de l'administració competent, sobre el compliment de la normativa vigent relativa a les aigües de consum i a la higiene dels aliments.

9. Que compleix amb la normativa aplicable als equips i instal·lacions sotmesos als diversos reglaments tècnics de seguretat industrial, així com amb la vigència de les inspeccions que els són preceptives.

10. Que s’ha dut a terme, si escau, la intervenció administrativa en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, segons estableix la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

11. Que s’ha contractat una assegurança de responsabilitat civil general, o bé es disposa d'una garantia equivalent, per cobrir els possibles danys personals i materials ocasionats a les persones usuàries i a terceres persones derivats de la utilització de la instal·lació, d’acord amb el que preveu l’article 18 d’aquest Reglament.

Documentació específica

Les instal·lacions acollides al règim de comunicació prèvia i les autoritzades i en funcionament han de tenir, a disposició dels seus usuaris/àries o de qualsevol inspector/ora o autoritat degudament acreditada, la documentació següent:

1. Una còpia de la comunicació prèvia, acompanyada de la declaració responsable, presentada a l’Administració pública competent, o l'autorització de funcionament lliurada per l'organisme competent.

2. La documentació que la persona titular ha declarat posseir, en el supòsit d’instal·lacions subjectes al règim de comunicació prèvia.

3. Els resultats de les anàlisis d'autocontrol de l'aigua de consum humà que correspongui realitzar segons les característiques del sistema de subministrament de la instal·lació.

4. L'informe de l'any en curs que acrediti les correctes condicions higièniques i sanitàries de la instal·lació, lliurat i signat pels serveis sanitaris de l'administració competent.

5. La llista de preus de l'any en curs, amb el detall dels diversos conceptes i serveis oferts.

6. Les normes de funcionament de la instal·lació.

 A més a més, caldrà tenir sempre a disposició dels/de les inspectors/ores i altres persones degudament acreditades, el registre dels grups usuaris de la instal·lació, que haurà de contenir les dades del grup i les dels seus responsables majors d'edat.

Pel que fa a les instal·lacions subjectes a reglaments tècnics, cal tenir a disposició de les persones degudament acreditades, les actes que s'han realitzat les inspeccions periòdiques i els certificats que s'han portat a terme les reparacions indicades en les actes.

Addicionalment, cal trametre anualment a l'administració competent una còpia de l'informe sanitari de l'any en curs, de la pòlissa vigent i de l'últim rebut de l'assegurança de responsabilitat civil de la instal·lació.

D'altra banda també posem a la seva disposició els fulls de comunicacions diverses que poden necessitar tant per comunicar la posada en funcionament de la instal·lació com per a qualsevol canvi un cop aquesta estigui autoritzada. Aquest tràmit es pot fer via ETRAM.

Hi ha diferents motius per als quals s'ha de fer una comunicació prèvia i cadascuna té el seu full corresponent que podreu trobar a la web de la Generalitat:

- Comunicació prèvia a la posada en funcionament Instal·lacions Juvenils

- Comunicació de canvi de titular o de persona administradora

- Comunicació prèvia al canvi de nom, de tipus, de capacitat o de característiques

- Comunicació de suspensió temporal, de reinici o de baixa definitiva de l'activitat

- Comunicació de modificació de dades de contacte o de localització

- Comunicació prèvia a la posada en funcionament Campaments Juvenils

Per a qualsevol dubte truqueu al 977 244 500 o bé per correu electrònic a


 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D