Dimarts 19 de Octubre de 2021

Competències

Les competències del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Consell Comarcal del Tarragonès són les que estableix l’article 17 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre:

Article 19 - El Consell d'Alcaldes

19.1 El Consell d'Alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d'ésser convocat pel president del Consell Comarcal perquè informi el Consell Comarcal de les propostes que siguin d'interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l'aprovació del Ple, d'acord amb el que estableixi el reglament orgànic del Consell Comarcal.

19.2 El Consell d'Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d'actuació que siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el Consell d'Alcaldes ha d'emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

a) L'aprovació del programa d'actuació comarcal.

b) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

c) Els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals.

d) Els plans sectorials comarcals.

e) La modificació dels límits comarcals.

f) El canvi de nom o de capital de la comarca.

g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal.

19.3 El Consell d'Alcaldes s'ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel president del Consell Comarcal. També es pot reunir a instància del Ple o d'una tercera part dels alcaldes que l'integren.

19.4 L'assistència a les reunions del Consell d'Alcaldes no és delegable de manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un tinent d'alcalde, o, si no n'hi ha, en un regidor.

Les sessions del Consell d'Alcaldes són tancades al públic.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D